[אירוע: שיחה התקבלה/הסתיימה -> פעולה: הפעל אפליקציה]
Created by

Call State Trigger

Start Application Action

end call screen ever off

No Rating
Downloads: 2

Required Apps
App not found on Play Store Install

« Previous Next »