[אירוע: מכשיר Bluetooth התחבר -> פעולה: הפעל/בטל Bluetooth]
Created by

Bluetooth Device Connected Trigger

Set Bluetooth State Action

No Rating
Downloads: 0

« Previous Next »