[אירוע: שיחה התקבלה/הסתיימה -> [פעולה מורכבת]]
Created by

Call State Trigger

Composite Action

לשיחות נכנסות זה מעולה

No Rating
Downloads: 3

« Previous Next »