[אירוע: שיחה התקבלה/הסתיימה -> פעולה: הפעל אפליקציה]
Created by

Call State Trigger

Start Application Action

בזמן סיום שיחה המכשיר ניכבה

No Rating
Downloads: 0

Required Apps
App not found on Play Store Install

« Previous Next »