[אירוע: שיחה התקבלה/הסתיימה -> פעולה: הצג את מסך הבית]
Created by

Call State Trigger

Launch Home Screen Action

No Rating
Downloads: 8

« Previous Next »