[[אירוע מורכב - גם] -> פעולה: הגדר מצב קול]
Created by

Composite AND Trigger

Set Sound Mode Action

No Rating
Downloads: 0

« Previous Next »