[אירוע: מצב GPS -> פעולה: הגדר השהיה לכיבוי מסך]
Created by

GPS Active State Trigger

Set Screen Timeout Action

No Rating
Downloads: 6

« Previous Next »