[אירוע: מצב אפליקציה -> פעולה: שפעל/השבת חוק]
Created by

Application Status Trigger

Enable/Disable Rule Action

No Rating
Downloads: 6

Required Apps
App not found on Play Store Install

« Previous Next »