[אירוע: הגדרת מצב טיסה שונתה -> פעולה: הגדר מצב קול]

by אורן

Airplane Mode Changed Trigger

Set Sound Mode Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet