[אירוע: מצב GPS -> פעולה: הגדר מצב קול]

by danpinhas

GPS Active State Trigger

Set Sound Mode Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet