[אירוע: הגדרת תעבורת נתוני רקע שונתה -> פעולה: הגדר בהירות מסך]

by אורן

Background Data Setting Changed Trigger

Set Screen Brightness Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet